Skip to main content

​​​​​​​​​

“Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike" (Tetor 2019 – Prill 2021)

Projekt i financuar nga fondet IPA 2014 të Bashkimit Evropian.

Ky projekt zbatohet nga Public Administration International (PAI) nga Mbretëria e Bashkuar, në partneritet me École Nationale d'Administration (ENA) nga Franca, Agence Française d'Expertise Technique International (AFETI) – Expertise France nga Franca, IBF International Consulting nga Belgjika dhe IDRA shpk nga Shqipëria. 

Më shumë:​

Nëpërmjet këtij projekti, Bashkimi Evropian po mbështet Shqipërinë në forcimin e një administrate publike profesionale, të paanshme, të pavarur e të bazuar në meritë.

Konkretisht punohet për të:

  • Mbështetuar dhe forcuar më tej Departamentin e Administratës Publike si drejtues i reformës së shërbimit civil dhe reformës në sistemin e pagave;
  • Rritur kapacitetet e administratës publike duke krijuar mekanizma të cilët lehtësojnë dhe unifikojnë  kryerjen e proceseve administrative;
  • Forcuar Shkollën Shqiptare të Administratës Publike në ofrimin dhe menaxhimin e trajnimeve cilësore, si institucionin e vetëm qendor për trajnimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore.

Me mbështetjen e projektit, Administrata Publike do të:

  • Aplikojë reformën në sistemin e pagave, duke e lidhur pagën me eksperiencën, performancën dhe formimin profesional;
  • Krijojë një sistem të unifikuar të  burimeve njerëzore për të gjithë administratën publike qendrore dhe lokale;
  • Përgatisë materiale orientuese të cilat do t'i shërbejnë administratës publike si udhëzues për kryerjen e punës dhe menaxhimin e burimeve njerëzore sipas standardeve evropiane;
  • Zhvillojë mekanizma monitorimi që synojnë mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit për nëpunësin civil dhe standarde koherente për të gjithë administratën publike;
  • Forcojë bashkëpunimin mes institucioneve të pavarura mbikëqyrëse;
  • Rrisë aksesin e qytetarëve ndaj informacionit publik;
  • Përmirësojë cilësinë e trajnimeve të administratës publike me synim rritjen e profesionalizmit të punonjësve.

AKTIVITETE

Lançohet projekti “Zb​atimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike"


1.jpg


Në datën 14 dhjetor u zhvillua takimi për lançimin e projektit IPA 2014. Projekti ka në fokus reformën në strukturën e pagave, përcaktimin e kritereve të performancës së punonjësve dhe institucioneve, krijimin e një sistemi të unifikuar të burimeve njerëzore për të gjithë administratën publike qendrore dhe lokale, përforcimin e rolit monitorues të Departamentit të Administratës Publike, si dhe hartimin e kurrikulave të trajnimit të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA).

Projekti “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike” i cili financohet nga fondet IPA 2014 do të zgjasë 30 muaj. Si çdo projekt shumë i rëndësishëm, Bashkimi Evropian është mbështetësi kryesor në rrugën drejt reformave dhe integrimit të Shqipërisë. 

2.jpg
3.jpgTryeza e parë e konsultimit për reformën e pagave

4.jpg

Në datën 20 qershor, Departamenti i Administratës Publike në kuadër të projektit IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” organizoi tryezën e parë të konsultimit për reformën e pagave në shërbimin civil.

Reformimi i sistemit aktual të pagave të nëpunësve publikë synon përcaktimin e rregullave dhe standardeve për krijimin e një sistemi të drejtë që shpërblen nëpunësit në bazë të parimit “pagë të njëjtë, për punë të njëjtë”.

Ekspertët prezantuan draftin e parë të rekomandimeve, i cili përmban analizën e sistemit aktual të pagave, si dhe propozime lidhur me aplikimin e skemës së re të pagave. Në propozim përfshihen skema e pagave për nëpunësit civilë si dhe për punonjësit mbështetës.

Në aktivitet merrnin pjesë përfaqësues të Kryeministrisë, ministrive të linjës dhe Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.

5.jpg


Workshop për përmirësimin e rekrutimit në shërbimin civil

6.jpg

Në datat 17-18 dhe 20-21 qershor, mbi 40 anëtarë të Komisioneve të Vlerësimit, përfaqësuar nga DAP dhe institucionet e administratës shtetërore, u trajnuan në dy grupe të veçanta mbi metodat e vlerësimit të elementëve të personalitetit të çdo kandidati, gjatë intervistave të punës. 

Workshop-i me temë “Përmirësimi i mënyrës së rekrutimit në shërbimin civil” kishte për qëllim rritjen e aftësive rekrutuese në përmirësimin e mënyrës se si një anëtar i Komiteteve të Vlerësimit duhet të:

- Intervistojë kandidatët për aftësitë dhe ndërveprimin e tyre social;
- Të identifikojë dhe analizojë profilin personal të kandidatëve;


7.jpg

Shkëmbim eksperiencash me administratat e vendeve të BE-së mbi reformat në administratën publike

Vizitë studimore në Lisbonë

​Sistemi i ri i klasifikimit të pagave, vlerësimit të performancës së nëpunësve civilë dhe shpërblimet në administratën publike sipas shembujve më të mirë në Bashkimit Europian. 

Në kuadër të projektit IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike" përfaqësues nga Kryeministria, Departamenti i Administratës Publike dhe Ministrisa e Financave dhe Ekonomisë, patën mundësinë të shkëmbenin eksperiencat më të mira të reformave të realizuara nga kolegët e tyre Portugezë nëpërmjet  një vizitë treditore studimore në Lisbon, në datat 15, 16 dhe 17 korrik.

Vizita në Drejtorinë e Përgjithshme të Administratës dhe Punësimit Publik kishte për qëllim njohjen me arritjet dhe sfidat mbi reformën në administratën publike, dhe sidomos reformën në fushën e pagave, menaxhimin e burimeve njerëzore, përshkrimet e punës, sistemin e shpërblimit etj.

Ndër të tjera, u shkëmbyen edhe përvojat e Shqipërisë dhe Portugalisë në fushën e rekrutimit të nëpunësve civilë, zhvillimin e karrierës në shërbimin civil, trajnimet e ndryshme etj.

Kjo eksperiencë do të shërbejë si një vlerë e shtuar në pikëpamje të punës që po bëhet falë mbështetjes së Bashkimit Evropian nëpërmjet projektit IPA 2014, “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike", i cili bëri të mundur këtë eksperiencë. Ekspertët e projektit, në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Administratës Publike po punojnë intensivisht për të përmirësuar edhe më tej zbatimin e reformës së shërbimit civil nëpërmjet reformës së pagave, forcimit të kapaciteteve të institucioneve,  përmirësimit të menaxhimit të burimeve njerëzore, etj.

Reforma në sistemin e pagave, si një nismë shumë e rëndësishme, do të rrisë më tej aftësitë e punonjësve publikë, duke vlerësuar trajnimin e tyre të vazhdueshëm dhe aftësinë për të kryer punën. Për më tepër detaje mbi Projektin dhe synimet, ju ftojmë të lexoni materialet informuese Broshura​.​

albania_01.jpg

fec31d06-0fa3-4d24-89cb-629d70646af3.jpg
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP