Skip to main content

​​​​

Krahas ligjit “Për statusin e nëpunësit civil”, marrëdhëniet e punës në Administratën Publike rregullohen edhe nga dispozitat e Ligjit Nr. 7961/1995, “Kodi ​i Punës”, i ndryshuar. Kodi i Punës e përkufizon të drejtën për punë si një marrëdhënie kontraktuale dhe në momentin e lidhjes së kontratës individuale apo kolektive, palët kontraktuese nuk qëndrojnë në pozita të barabarta, pasi punëdhënësi është në pozita të qendrueshme dhe mund të diktojë vullnetin e tij mbi punëmarrësin, të cilin nevoja për një punë e për të siguruar të ardhura e detyron të pranojë kushte nga​ më të ndryshmet.    


Për më shumë informacione mund të klikoni këtu: http://www.shkp.gov.al/


Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP