Skip to main content


Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike 2015 - 2020


"Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020" është miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 319, datë 15.04.2015. SNRAP 2015-2020 është një dokument strategjik i cili është përgatitur përmes angazhimit dhe kontributit të institucioneve të ndryshme publike, institucioneve ndërkombëtare dhe mbështetjen e vazhdueshme të Delegacionit të BE-së në Tiranë dhe do të shërbejë si instrument planifikimi dhe monitorimi me qëllim krijimin e një administrate të qëndrueshme dhe të aftë për të përballuar sfidat e zhvillimit të vendit dhe prioritetet e anëtarësimit në BE.

SNRAP fokusohet në këto fusha:

a) Politikbërja dhe cilësia e legjislacionit;

b) Organizimi dhe funksionimi i Administratës Publike;

c) Shërbimi Civil: Menaxhimi i burimeve njerëzore;

d) Procedurat administrative dhe mbikëqyrja.


 

Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike 2015 - 2020


Plani i Ri i Aktiviteteve 2018 - 2020


Departamenti i Adminis​tratës Publike monitoron në mënyrë periodike ecurinë e aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë dhe publikon Raportet Vjetore të Monitorimit.  


Raporti Vjetor i Monitorimit 2017


Raporti Vjetor i Monitorimit 2016


Raporti Vjetor i Monitorimit 2015

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP