Skip to main content
5 elementë kryesorë për përmirësimin e komunikimit në vendin e punës 5

​​​​​

Institucione apo kompani të ndryshme gjithmonë e më shumë kërkojnë punonjës me aftësi të mira komunikimi. Punonjësit e përgatitur dhe komunikues vlerësohen nga punëdhënësi si dhe janë më të prirur të rriten në përgjegjësi apo role të rëndësishme. Por janë edhe punëdhënësit ata që duhet të investojnë kohë dhe energji për përmirësimin e komunikimit, e si rrjedhojë të rritet edhe më shumë besimi tek punonjësit, morali i ekipit, produktiviteti etj.


Në këtë artikull ju ftojmë të lexoni 5 elementët kryesorë se si të përmirësoni mënyrën e komunikimit në institucionin ku punoni. Kuriozë?! :)


  1. Përcaktoni qëllimet dhe pritshmëritë - Menaxherët/eprorët duhet të përcaktojnë objektiva, qëllime të qarta dhe të arritshme për ekipet dhe individët, duke përshkruar saktësisht atë që kërkohet për çdo projekt/detyrë të caktuar dhe duke siguruar që i gjithë stafi të jetë i vetëdijshëm për objektivat e projektit, sektorit apo institucionit/kompanisë në tërësi.


  1. Përcillni qartë mesazhin tuaj - Sigurohuni që mesazhi juaj të jetë i qartë dhe i arritshëm për ​​audiencën e synuar. Për të arritur një mesazh të tillë është e rëndësishme të flisni qartë dhe brenda kodit etik të komunikimit, duke shmangur konfuzionet e mundshme.


  1. Zgjidhni formatin tuaj me kujdes - Pasi të keni formuluar mesazhin tuaj, duhet të siguroheni që të përcillet në formatin e duhur dhe të kuptueshëm. Edhe pse komunikimi ballë për ballë është mënyra më e mirë për të krijuar besim tek punonjësit, një mundësi e tillë nuk gjendet gjithmonë, prandaj duhet të ofroni dhe mundësinë tjetër, atë të një memo-je të përgjithshme informuese. 


  1. Mbani stafin të përfshirë - Sigurohuni që komunikimi të mbetet i hapur në çdo kohë për gjithë punonjësit, pavarësisht nga lloji i pozicionit të tyre. Kërkoni dhe inkurajoni në mënyrë të vazhdueshme raportet e ecurisë së punës dhe përditësimit të informacioneve të institucionit/kompanisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur keni të bëni me staf që punojnë në distancë.


  1. Dëgjoni me vëmendje dhe tregoni empati - Komunikimi është një proces i dyanshëm dhe asnjë kompani apo individ nuk do të mbijetojë gjatë, nëse nuk dëgjon dhe inkurajon dialogun me palën tjetër. Dëgjimi tregon respekt dhe ju lejon të mësoni për çdo çështje të pazgjidhur që mund t'ju duhet të adresoni si punëdhënës.


Burimi: michaelpage.co.uk

Komunikimi.jpeg

 
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP