Skip to main content

​​​​​​​​​​​Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) (http://www.aspa.gov.al/al/​​​)​ është përgjegjëse​ për organizimin e programeve të trajni​mit për administratën publike në Republikën e Shqipërisë. Misioni i saj është të “ofrojë trajnime dhe mundësi zhvillimi për nëpunësit civilë të administratës publike ​të c​ilat fokusohen në ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të qëndrueshme; rritjen e përgjegjshmërisë së punonjësve të administratës; krijimin e një trupe funksionarësh publikë profesionistë, të paanshëm dhe eficientë në kryerjen e funksioneve të tyre”.​
​​​

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP