Skip to main content
  5

​​​

Formulari DekriminalizimitFormulari i vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:Në zbatim të Vendimit Nr.17/2016 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015, “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” , ndiqni hapat e mëposhtme për të aksesuar formularin e dekriminalizimit.

Hapi i parë: Regjistrimi dhe hyrja në potalin e-Abania.

Klikoni këtu

Hapi dytë:Pasi të keni hyrë në sistem në fushën "Kërko Shërbim", kërkoni "Formulari i Dekriminalizimit" dhe shtypni butonin "PËRDOR"

Hapi i tretë: Plotësoni fushat përkatëse : Emri,Atësia,Mbiemri dhe kodin "CAPTCHA" , në fund shtypni butonin "SHIKO"

Trajtimi i të dhënave të pasqyruara në formularin e vetëdeklarimit kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

​​​​​​​​​​​

 
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP