Skip to main content


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indikatorë

Nëpunësit civil të punësuar sipas grupmoshave

20% grup mosha 20-30
32% grup mosha 31-40
19% grup mosha 41-50
23% grup mosha 51-60

Nëpunësit civil të punësuar sipas grupmoshave

20-30 20%
31-40 32%
41-50 19%
51-60 23%
mbi 60 7%

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP