Skip to main content
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Legjislacioni

1. Ky ligj ka për qëllim krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike. 2. Ligji rregullon marrëdhënien juridike ndërmjet shtetit dhe nëpunësit civil (në vazhdim “marrëdhënia e shërbimit civil”) dhe përcakton rregullat për administrimin e shërbimit civil. Marrëdhënia e shërbimit civil është marrëdhënie juridike e natyrës administrative.

 ​

VENDIM Nr. 177, datë 8.3.2017 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 165, DATË 2.3.2016,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR GRUPIMIN E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE, PËR EFEKT PAGE, DHE CAKTIMIN E KUFIJVE TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR E TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 2, shkronja “c”, 4, shkronja “d”, e 5, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të neneve 46, 54, 65, 71 e 77, të ligjit nr. 139/2015,“Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave VENDOSI:

 ​

VENDIM Nr.175, date 8.3.2017 PËR TRAJTIMIN ME PAGË DHE SHTESA MBI PAGË TË PUNONJËSVE MËSIMORË, NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011 "Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve", të ligjit 69/2012, “Për për sistemin arsimor parauniversitar në republikën e shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit 130/2016 ”Për buxhetin e vitit 2017”, me propozimin e ministrit të inovacionit dhe ministrit të financave, Këshilli i Ministrave VENDOSI:

 ​

LIGJ Nr. 154/2014 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 1, dhe 162 deri në 165 të Kushtetutës, me propozimin e deputetit Erion Braçe, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

 ​

LIGJ Nr .9367, datë 7.4.2005 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE I ndryshuar me Ligjin nr.9475, dt.9.2.2006 dhe me Ligjin nr. 9529, dt.11.5.2006 me Ligjin 86/2012 datë 18.09.2012 dhe me Ligjin nr. 44/2014 datë 24.4.2014. Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

 ​

LIGJ Nr.9049, datë 10.4.2003 PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË I ndryshuar me Ligjin nr.9367, dt.7.4.2005, me Ligjin nr.9475, dt.9.2.2006, me Ligjin nr.9529, dt.11.5.2006, me Ligjin Nr. 85/2012 datë 18.09.2012 dhe me Ligjin nr.45/2014 datë 24.4.2014 Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

 ​

LIGJ Nr. 42/2017 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9049, DATË 10.4.2003, “PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

 ​

LIGJI Nr.8454, datë 4.2.1999, plotësuar me ligjin nr.8600 datë 10.04.2000, ndryshuar me ligjin nr.9398, datë 12.05.2005, shtuar dhe ndryshuar me ligjin nr.155/2014, datë 27.11.2014: “PËR AVOKATIN E POPULLIT” Në mbështetje të neneve 60-63, 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave. KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

 ​

LIGJ Nr. 38/2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN,EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” Në mbështetje të neneve 6/1, 81, pikat 1 dhe 2 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 2, shkronja “c”, 4, shkronja “d”, e 5, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të neneve 46, 54, 65, 71 e 77, të ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 19 shkronja "c", 20 shkronjat "e" dhe "g", e 29 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil", dhe të neneve 76-108 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 "Kodi i Punën i Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 ​

Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 47 pika 5, të ligjit Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nenit 5/1, të ligjit nr.8487, datë 13.05.1999, “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të Ligjit nr.10025 datë 27.11.2008 „Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2009“, me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave.

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5/1, të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999, „Për kompetencat për caktimin e pagave të punës“, të ndryshuar dhe të ligjit nr.10025, datë 27.11.2008 „Për Buxhetin e vitit 2009,, me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave.

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nfec 2 të nenit 4 të ligjit nr.10 405, nfe 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të ligjit nr.10 355, nfe 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011” me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave, Këshilli I Ministrave

 ​

Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës, të pikës 2 të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, ligjit nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, strukturat dhe shpërblimet e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj”, të ndryshuar dhe ligjit nr. 130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe ministrit të Financave.

 ​

Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 17, pika 2, 21, pika 5, 29, pika 1, dhe 30, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave Vendosi

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 24, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave Vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 18, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të një grupi deputetësh, vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 1, dhe 162 deri në 165 të Kushtetutës, me propozimin e deputetit Erion Braçe,Kuvendi i Republikës së Shqiperisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 7 e 11 te ligjit nr.9131, date 8.9.2003 "Për rregullat e etikës në administratën publike", me propozimin e Ministrit te Shtetit për Koordinimin, Këshilli i Ministrave ,Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 6, 81 pika 2 shkronja "a" dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 13, 78, 81, pika 2, 83, pika 1, dhe 108 – 115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi:

 ​
​​

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by DAP